fbpx

Regulamin Detox Camp

Informacje o zasadach udziału w Detox Camp

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa sposób realizacji i zasady korzystania z usług Detox Camp. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej detoxcamp.pl

Ajsa Sp. z o.o., organizator Detox Camp
ul. Budowlanych 50
45-123 Opole
NIP: 7543051258
REGON: 365904747
Numer KRS: 0000648317

Detox Camp – obóz, połączony z treningami oraz zajęcia o tematyce edukacyjnej promującej zdrowy i aktywny styl życia prowadzone przez Organizatora lub osoby wyznaczone przez Organizatora, szczegółowo określone na stronie internetowej Organizatora detoxcamp.pl.

 

II ZASADY UDZIAŁU W DETOX CAMP

​1. Uczestnikiem Detox Camp mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które zapoznały się z niniejszym Regulaminem, wypełniły poprawnie formularz zgłoszeniowy na stronie organizatora detoxcamp.pl oraz uiściły opłatę niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

2. Potwierdzenie rejestracji wraz z rozliczeniem uczestnik otrzyma mailowo w ciągu 2 dni roboczych.

3. Wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi 500 zł z możliwością bezpłatnego odwołania rezerwacji w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie 28 dni od momentu wpłaty zaliczki, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Detox Camp.

4. Wniesienie Opłaty za uczestnictwo w obozie możliwe jest:

a) online poprzez system Przelewy24 lub

b) przelewem bankowym na konto organizatora: BZ WBK: 22 1090 2170 0000 0001 3368 9216

5. Ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność dokonywanych zgłoszeń.

6. Przystępując do udziału w Detox Camp uczestnik deklaruje dobry stan zdrowia, umożliwiający mu udział w Detox Camp. Wszelkie choroby lub dolegliwości, w tym w szczególności choroby i dolegliwości będące przeciwwskazaniami do uczestnictwa, uczestnik zobowiązany jest zgłosić na piśmie organizatorowi przed przystąpieniem do Detox Camp.

7. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału, po zaznaczonych w pkt. 3 terminach uiszczona przez uczestnika opłata nie podlega zwrotowi.

 

III ORGANIZACJA DETOX CAMP

1. Miejsce, data, plan oraz zakres Detox Camp szczegółowo określony jest na stronie internetowej organizatora detoxcamp.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Detox Camp lub jego odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów niezależnych od organizatora. O wszelkich zmianach oraz wyznaczeniu nowego terminu organizator niezwłocznie poinformuje uczestników drogą elektroniczną. Jeśli Detox Camp nie odbędzie się z winy organizatora uiszczona opłata zostanie zwrócona.

IV PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo usunąć z Detox Camp Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu opłaty.

2. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas Detox Camp, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i z winy umyślnej organizatora.

3. Organizator zapewnia przebieg Detox Camp zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie uczestników lub z powodu wypadków losowych

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika nieprawdziwych lub niewłaściwych danych osobowych.

5. Organizator ma prawo, za zgodą uczestników, do wykonywania dokumentacji nagraniowej, fotograficznej, filmowej lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów w trakcie trwania Detox Camp.

V PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatora lub osoby przez niego wyznaczonej w ramach prowadzenia Detox Camp.

2. Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników Detox Camp.

3. Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas Detox Camp,

przeszkadzając innym lub prowadzącemu, może być usunięty z Detox Camp bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty.

4. Jeśli Uczestnik ze swojej winy spowoduje jakiekolwiek szkody lub straty względem organizatora, osób trzecich lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność prawną i finansową.

5. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa.

6. Uczestnik ma prawo do wnoszenia własnych pomysłów do realizowanego programu.

7. Uczestnik ma prawo do uczestniczenia we wszystkich organizowanych treningach i zajęciach.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady uczestnictwa w Detox Camp.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej detoxcamp.pl oraz w publikacjach reklamowych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Detox Camp poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej detoxcamp.pl. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na w/w stronie internetowej

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5. Spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.